naar inhoud

Zorgcontinuüm in 4 fasen

Zorgcontinuüm

Zorg is iets wat overal in voorkomt, iets wat sterk leeft binnen onze schoolmuren. 

Het zorgcontinuüm is een opeenvolging van 4 fasen die we terugvinden in de organisatie van het zorgbeleid op onze school:

 

Fase 0:  Brede basiszorg

Deze zorg kan je vergelijken met de zorg van ouders voor hun kinderen.  Zoals een ouder voor zijn kinderen zorgt, zo zorgt een leerkracht voor zijn leerlingen.  De leerkracht is dan ook de spilfiguur binnen de zorg. 

De school stimuleert alle leerlingen en tracht problemen te voorkomen door een

krachtige leeromgeving te bieden.  De leerkracht doet een onderwijsaanbod dat van

bij de start tegemoet komt aan de diverse noden, achtergronden en interesses van

alle leerlingen.  De leerkracht observeert, differentieert, evalueert en remedieert.

Samen school maken…  daarbij is er een voortdurende wisselwerking tussen leerkracht, collega’s, ouders, CLB,… Hoe beter de brede basiszorg uitgebouwd wordt, hoe meer kans dat er in die

brede basiszorg wordt tegemoet gekomen aan de onderwijs -en opvoedingsbehoeften van leerlingen en dat de zorg voor een leerling niet moet worden verhoogd of uitgebreid.

 

Fase 1:  Verhoogde zorg 

Wanneer de zorgbrede aanpak in de klas niet volstaat, wanneer de leerkracht een zorgvraag heeft, wanneer een leerling specifieke hulp nodig heeft,… verhogen wij de zorg.  We overleggen met het zorgteam hoe we hulp kunnen bieden. 

De school voorziet extra zorg onder de vorm van remediërende, differentiërende,compenserende en dispenserende maatregelen.  De leerlingen krijgen extramaatregelen en hulpmiddelen om het gemeenschappelijk curriculum te kunnen volgen.

 

Fase 2:  Uitbreiding van zorg

Voor een aantal leerlingen volstaat de aangeboden zorg uit de vorige punten niet.  Voor hen moeten we de zorg uitbreiden. 

In deze fase is de schoolinterne expertise ontoereikend om de leerling verder te helpen in zijn ontwikkeling. 

Het CLB en/of andere externen worden ingeschakeld en na overleg wordt bepaald welke stappen er verder kunnen gezet worden. De leerling wordt dan nog intensiever begeleid binnen de draagkracht van de werking van de school. 

Ouders worden van specifieke maatregelen steeds op de hoogte gebracht.

 

Fase 3:  IAC  (Individueel Aangepast Curriculum)

Heel soms zijn onze zorggrenzen bereikt en behalen we niet het gewenste resultaat. De leerling

functioneert niet beter, voelt zich nog steeds niet helemaal goed op school, de ontwikkeling staat stil.  In zo’n situatie dringt het zich soms op om af te stappen van het Gemeenschappelijk Curriculum en over te gaan naar een Individueel Aangepast Curriculum. 

De leerling maakt dan de overstap naar een andere school die beter kan inspelen op de behoeften van het kind (bv. buitengewoon onderwijs) of volgt een Individueel Aangepast Curriculum op onze school. 

Dit gebeurt enkel en alleen als voorgaande stappen zijn doorlopen en we echt geen resultaat boeken of het welbevinden van het kind er erg onder lijdt.  

Dit advies mag nooit onverwacht komen. We gaan hierbij samen op weg : ouders, leerkracht, zorgteam, directie en CLB.

Bovenstaande fasen zijn niet strikt te scheiden.

Bij het voorzien van verhoogde zorg voor een leerling, wordt de brede basiszorg immers verder gezet.  Omgekeerd kan een aanpak die wordt uitgewerkt voor een specifieke leerling tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van andere leerlingen en zo een plaats krijgen binnen de brede basiszorg of de fase van verhoogde zorg.

 

In dit gehele traject stellen we communicatie voorop.  Communicatie met collega’s, directie, externe hulpverleners, CLB,… maar bovenal met de leerling zelf en de ouders.